ကြၽႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း Lyrics

ကြၽႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း Lyrics

Title: ကြၽႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း Lyrics

Channel: Siam pi

File Name: Lyrics.mp3

Duration: 04:22

Size: 4 MB

Bitrate: 128 Kbps