စံုလင္ေသာအေသြးေတာ္ Lyric

စံုလင္ေသာအေသြးေတာ္ Lyric

Title: စံုလင္ေသာအေသြးေတာ္ Lyric

Channel: Siam pi

File Name: Lyric.mp3

Duration: 04:05

Size: 3.74 MB

Bitrate: 128 Kbps